Loading...
مهارت های زندگی

حل مسأله

حل مسأله بخشی از تفکر است. حل مسأله که پیچیده‌ترین بخش هر عملیات فکری تصور می‌شود، به عنوان یک روند مهم شناختی تعریف می‌گردد که محتاج تلفیق و مهار یک سری مهارت‌های بنیادین و معمولی است (گلداشتاین و لواین، ۱۹۸۷).
حل مسأله وقتی مطرح می‌شود که یک موجود زنده یا یک سامانه هوش مصنوعی نداند که برای رفتن از یک موقعیت به موقعیت دیگر باید چه مسیری را بپیماید. این نیز خود بخشی از روند یک مسأله بزرگ‌تر است که یافتن مسأله و شکل‌دهی مسأله بخشی از آن می‌باشد.

گام های حل مساله
فهم مساله: در این مرحله می باید درک کاملی از مساله در ذهن خواننده به وجود اید. این یعنی باید بفهمیم مساله چه معلوماتی به ما داده است و چه مواردی را از ما خواسته است.

انتخاب روش: در این مرحله با استفاده از درکی که از مساله در ذهن ما وجود دارد یکی از روش های حل مساله مناسب با این مساله را انتخاب می کنیم.

اجرای روش: حال که روش مناسب را انتخاب کردیم ان را اجرا می کنیم.

بازگشت به عقب: جواب های به دست آمده را با صورت مساله مقایسه کرده و یک بار دیگر مراحل بالا را مرور می کنیم تا مطمئن شویم قسمتی از مساله را اشتباه نرفته یا جا نینداخته باشیم.

یکی از روش هایی که ما را در مرحله فهم مسئله یاری می دهد و کمک می کند تا مسئله به خوبی و نگاه سیستمی تحلیل شود، تحلیل مسئله با رویکرد آیسبرگ است.