Loading...
گردشگری

روزهای پایانی ترمیم ارگ بم

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

ارگ بم که عنوان بزرگترین سازه ی خشتی جهان را به خود اختصاص داده است، این روزها واپسین مراحل ترمیمش را پشت سرمی گذارد

این سازه بر اثر زلزله ی بزرگی که در پنجم دی ماه سال 1382 در شهر بم و نواحی اطراف آن به وقوع پیوست، آسیب های گسترده ای دیده بود که خوشبختانه مورد مرمت قرار گرفت

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم

 

آخرین مرحله بازسازی ارگ بم
آخرین مرحله بازسازی ارگ بم