Loading...
ایرانگردی

بازار فرش همدان

بازار فرش همدان یکی از قدیمی ترین بازارهای ایران زمین محسوب شده و همان طور که در گزارش تصویری ارائه شده توسط خبرگزاری مهر که در زیر آمده، مشاهده می کنید، این بازار هنوز حالت سنتی و تاریخی خود را حفظ کرده است

 

بازار فرش همدان
بازار فرش همدان

 

 

بازار فرش همدان
بازار فرش همدان

 

بازار فرش همدان
بازار فرش همدان

 

بازار فرش همدان
بازار فرش همدان

 

بازار فرش همدان
بازار فرش همدان

 

بازار فرش همدان
بازار فرش همدان

 

بازار فرش همدان
بازار فرش همدان

 

بازار فرش همدان
بازار فرش همدان

 

بازار فرش همدان
بازار فرش همدان

 

بازار فرش همدان
بازار فرش همدان

 

بازار فرش همدان
بازار فرش همدان

 

بازار فرش همدان
بازار فرش همدان

 

بازار فرش همدان
بازار فرش همدان

 

بازار فرش همدان
بازار فرش همدان

 

بازار فرش همدان
بازار فرش همدان

 

بازار فرش همدان
بازار فرش همدان