Loading...
گردشگری

ظاهر نازیبای خیابان های شهر رشت در روزهای پاییزی

حال و روز بد شهر رشت

با به پایان رسیدن فصل مسافرت های پی در پی به شهرهای شمالی کشور، پروژه های شهری رشت شروع به پیشرفت کرده و همزمانی این پروژه ها با بارش های پشت هم باران، چهره ی شهر رشت را بسیار نازیبا و بدمنظر کرده است.

حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت

 

حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت
حال و روز بد شهر رشت