Loading...
گردشگری

شب های خیابان سی تیر تهران

شب های روشن خیابان سی تیر

خیابان سی تیر تهران یکی از خیابان های قدیمی و تاریخی پایتخت بوده و برای سالیان سال شب های ساکت و سوت و کوری را متحمل شده است.
اما به تازگی دست فروش ها و دکه های فروش غذاهای خیابانی در این خیابان شب های روشن و شلوغی به راه انداخته اند که دیگر هیچ نشانی از سوت و کوری برای خیابان سی تیر تهران به جای نگذاشته است.


اگر هنگام تاریکی هوا به این خیابان مراجعه کنید، شاهد دکه های فروش انواع و اقسام خوراکی ها و نوشیدنی ها و برخی صنایع دستی خواهید بود که حسابی حال و هوای خیابان سی تیر را تغییر داده و به نوعی پاتوق شبانه برای شب زنده دارهای تهرانی تبدیل شده است.

شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر
شب های روشن خیابان سی تیر